Меню dole

Политика по качеството

Политика по качеството

 

Просперитетът на Организацията, запазването на съществуващите и завоюването на нови пазарни позиции, развитието на човешките ресурси, като основни приоритети на ЖАР ЕООД, изискват постоянен професионализъм и непрекъснато усъвършенстване. В този ред на мисли, поставените дългосрочни цели могат да бъдат обобщени в следните основни направления:

 1. Създаване и предлагане на ИКТ продукти и услуги с по-висока добавена стойност, съчетано с постигане на по-голям пазарен дял в сферата на дилърството и дистрибуцията и изграждане на лоялност на потребителите към търговската марка JAR Computers;

 2. Елиминиране на неефективните бизнес процеси с оглед установяване на трайни конкурентни предимства на база по-ниски разходи, по-кратко време за реакция на търсенето, по-голяма предвидимост на резултатите;

 3. Стандартизиране на тривиалните процеси с оглед намаляване на необходимостта от чести съгласувания на действията на персонала с представител на Ръководството и оттам намаляване на ангажираността на Ръководството с тактическа и оперативна дейност, което да го разтовари от ангажименти и да му позволи да се концентрира върху стратегическата дейност, ключовите процеси и спечелването на доверието на заинтересованите страни, като същевременно позволи по-добро оползотворяване и по-висока мотивация на човешкия ресурс на Организацията.

За постигането на тези цели, усилията са съсредоточени в:

 1. Непрекъснато проучване на изменящите се потребности на реалните и потенциални клиенти и синхронизирането им с продуктовата листа;

 2. Чувствително увеличаване на предлаганите стоки, посредством автоматизирано присъединяване към продуктовата листа на наличните на пазара стоки;

 3. Осигуряване на достъп на търговския персонал до информационните системи на основните доставчици, осигуряващо по бърза реакция за наличности и ценови нива на предлаганите от тях стоки;

 4. Поддържане на гъвкава маркетингова политика;

 5. Ефективно използване на наличните и привличане на нови ресурси за предлагане на все по-комплексни и качествени продукти и услуги;

 6. Осигуряване и поддържане на функционална работна среда;

 7. Непрекъснато усъвършенстване на протичащите бизнес процеси;

 8. Осигуряване на висококвалифицирани кадри чрез целенасочен подбор и провеждане на фирмена политика за обучение на персонала.

За изпълнение на поставените цели, Ръководството на Организацията е определило и съответната политика по качеството, съгласно която се провежда активна и целенасочена дейност в следните направления:

 1. Увеличаване на размера на добавената стойност чрез предлагане на комплексни решения;

 2. Намаляване на времето, нужно за стартиране продажбата на нови продукти;

 3. Осигуряване на приоритет на качеството в дейността на всички звена и поставянето му в основата на пазарните и функционални стратегии и планове;

 4. Формиране на нов начин на мислене и провеждане на адекватни действия, което да мотивира всеки за лично и колективно поддържане и повишаване на качеството на услугите във всички звена;

 5. Събиране на информация от клиентите за качеството на продуктите/услугите и степента на покриване на техните очаквания;

 6. Непрекъснато повишаване на квалификацията и мотивацията на персонала за висококачествен труд, съчетано с подобряване на условията на труд и гарантиране на здравето и безопасността на работните места;

 7. Периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати, системен контрол за изпълнението на поставените задачи от отговорните лица и търсене на персонална отговорност;

 8. Поддържане в изправност на оборудването и средствата за измерване и усъвършенстване на технологичните управленски процеси и др.

 

За изпълнението на тази политика, Ръководството на ЖАР ЕООД

е разработило и внедрило Система за управление на качеството (СУК),

отговаряща на стандарт ISO 9001:2008

 

Изпълнителният директор (ИД) е делегирал съответни права за постигане на целите по качеството на ръководния персонал. Той очаква и ще изисква от всички служители лично участие за постигането на определените цели и изпълнението на политиката по качеството на Организацията, с което непрекъснато да се подобрява ефективността от СУК.

Политиката по качеството, Наръчникът по качеството (НК) и документираните процедури и инструкции са задължителни за всички служители на Организацията.

В тази връзка Ръководството ще изисква от всички ръководители, служители и работници да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност, да познават и спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на системата и активно да съдействат за нейното развитие.

Изпълнението на основните процеси е свързано с предлагането на качествени продукти на клиентите, което се осъществява чрез: приемане на заявки и изготвяне на оферти; сключване на договори; проектиране и производство (когато се изисква); възлагане на доставки на стоки и услуги; осъществяване на входящ, текущ и краен контрол върху процесите и продуктите; поддържане на оптимални складови наличности; идентифициране на необходимостта от набавяне на ресурси и тяхното своевременно осигуряване; организиране на транспорт, пласмент, комуникации и т.н. За проследяване и оптимизиране на резултатите от извършваните процеси и дейности отговаря както Ръководството (Управителите - Изпълнителен, Технически и Търговски директор и Мениджърите на отдели), така и всеки служител в рамките на правомощията и задълженията си, описани в съответните длъжностни характеристики, правилника за вътрешния трудов ред и др. вътрешни документи. Ръководството се е ангажирало да осигурява спазването на законовите и нормативни изисквания, както и настъпващите изменения и допълнения в действащата нормативна база на Р. България, отнасящи се до дейността на Организацията чрез информиране на длъжностните лица (ДЛ) относно тези изисквания и последващ контрол за спазването им. То следи за спазване на трудовата етика, изразяваща се в поддържане на дисциплина, колегиалност, толерантност, сътрудничество между служителите, опазване на поверителна служебна информация и учтиво отношение спрямо дистрибуторите/клиентите, доставчиците и партньорите на ЖАР ЕООД. Ръководството извършва периодичен контрол и оценка на резултатите, като е поело отговорността и по идентифициране на необходимостта от набавяне на ресурси.

 

В качеството си на Управител на ЖАР ЕООД

 

ДЕКЛАРИРАМ

личното си участие и отговорност за изпълнението на обявената Политика по качеството, гарантираща правата и очакванията на клиентите за качеството на предлаганите от нас продукти и извършваните услуги, за тяхното непрекъснато подобряване и свързания с това траен просперитет на Организацията.

 

Управител - Изпълнителен директор на ЖАР ЕООД:

(Рашко Костов)