Меню dole

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Декларация за поверителност

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета, с който се въвеждат нови правила и засилена защита на личните данни на физическите лица, Ви молим да се запознаете с настоящата декларация за поверителност.

JAR Computers е водещ доставчик на високотехнологични продукти на пазара в България и източна Европа. Във връзка с това компанията поддържа системи, гарантиращи висока степен на защитеност на личните данни на клиентите и контрагентите си при спазване изискванията на българското и международното законодателства.

JAR Computers събира лични данни на описаните по-горе категории лица само доколкото това е необходимо за изпълнение на сключените с тях договори, за изпълнение на задължения, възложени на JAR Computers със закон, за постигане целите на директния маркетинг и/или доколкото съответните субекти на данните са дали изрично съгласие за събирането и обработването на тези данни за други конкретни цели.

Длъжностно лице по защита на личните данни, което носи отговорността за опазване на всички събирани от JAR Computers лични данни е Николай Мавров. До него се отнасят всички въпроси свързани с правата на субектите на лични данни на електронна поща [email protected].

Самите лични данни се съхраняват в офиса на дружеството, находящ се на гореописания адрес, в специално помещение с повишено ниво на сигурност и ограничен достъп, на защитени сървъри, с криптирани бази данни.

JAR Computers събира и обработва различни видове лични данни на физически лица в зависимост от конкретната цел, за която тези данни ще се използват.

За регистрираните посетители на уеб страницата www.jarcomputers.com се събират следните типове данни, а именно – име, ЕГН, e-mail, телефон, адрес за доставка, IP адрес - които са необходими за обратна връзка с клиента, за фактуриране на закупените стоки, за приемане и обработване на рекламации, както и за анализ на пазарното поведение на клиентите и подобряване на услугите ни.

По отношение на нерегистрираните потребители на уеб страницата чрез бисквитки се събират следните типове лични данни, за което е необходимо изрично съгласие на потребителя – IP адрес, операционна система и физическа локация.

Тези лични данни са необходими на JAR Computers във връзка с анализ на поведението на потребителите с цел подобряване на предоставяните им услуги. JAR Computers предоставя тези данни на анализиращите инструменти на GOOGLE, ALEXA и YANDEX, след като към тях бъде приложена анонимизация до степен, до която за третото лице да бъде невъзможно да идентифицира конкретния посетител на уеб страницата, с цел оценяване на страницата jarcomputers.com. В някои случаи личните данни не се събират поначало от JAR Computers, а от конкретното трето лице, какъвто е случаят с Google и техния инструмент Google Analytics.

 Във връзка със сключването на договори за продажба на изплащане и/или на лизинг JAR Computers събира от клиентите си следните типове лични данни: три имена, ЕГН, телефон, e-mail и адрес за доставка, IP адрес, които предава на лизинговата компания или банкова институция, а именно – ПБ Лични Финанси с юридическо име "Юробанк България" АД, ЕИК: 000694749, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Околовръстен път 260. Политиките за сигурност на личните данни на БНП Париба се намира на адрес: (тук)

В рамките на програмата Коректен магазин на www.pazaruvaj.com за клиентите, които са достъпили уеб страницата на JAR Computers през платформата www.pazaruvaj.com, e-mail адресът на купувача и видовете закупени стоки поименно се изпращат на Online Comparison Shopping Kft. като администратор за обработка на данните, с цел измерване нивото на удовлетвореност на клиентите.

Във връзка с изпълнение на сключените договори за продажба на стоки, JAR Computers, предоставя лични данни, необходими за извършване на доставка, на спедиторите ЕКОНТ и СПИДИ и/или други при желание на клиента.

Охранителните камери, намиращи се в офисите и складовите бази на JAR Computers, запечатват образите на всички лица, намиращи се в близост и в обектите.

В зависимост от целите и правното основание, на които различните видове лични данни се събират и обработват, те се съхраняват от JAR Computers за различни срокове. За най-кратък срок – до 30 дни, се съхраняват записите от охранителните камери въз основа на ограничение по Закона за частната охранителна дейност и Закона за защита на личните данни. Всички останали видове лични данни на клиенти на JAR Computers или посетители на уеб страницата www.jarcomputers.com се съхраняват за срок до 5 години във връзка със законните бизнес цели и интереси на компанията.

Всеки субект на лични данни, събирани и обработвани от JAR Computers, може по всяко време да поиска информация за наличните в базите данни на компанията, негови лични данни, целите, за които те са събирани и срока, за който ще бъдат съхранявани. Също така всеки субект на такива лични данни може по всяко време да поиска достъп до тях, коригиране или изтриването им или ограничаване на обработването им, доколкото това не е необходимо за изпълнение на задължение на компанията по закон.

Всеки субект на лични данни по предходния параграф има право да възрази срещу обработването на личните му данни, както и има право на преносимост на същите. Възраженията се подават на място в офис на JAR Computers и/или на e-mail: [email protected]

Всеки субект на лични данни по предходните два параграфа има право на жалба, когато счита, че правата му по Регламента и Закона за защита на личните данни са нарушени от JAR Computers до Комисията за защита на личните данни по следния начин – на адрес: Бул. Цветан Лазаров, No 2, 1592 София, Tel. +359 2 915 3580; Fax +359 2 915 3525; e-mail:[email protected] Website: http://www.cpdp.bg/

Личните данни, събирани и обработвани от JAR Computers от посетителите на уеб страницата www.jarcomputers.com се обработват автоматизирано с цел профилиране и настройка на същата уеб страница, така че тя да извежда най-относимите към поведението на клиента и предлагани от компанията стоки и услуги.

Всеки субект на лични данни има право да поиска изтриването на личните му данни от масивите с данни на JAR Computers, с изключение на случаите, в които се упражнява от JAR Computers правото на свобода на изразяването и правото на информация, данните са необходими за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на РБългария, което се прилага спрямо компанията, както и в случаите, в които данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Вижте политиката за Лични данни