Помагало по данъчно право, второ издание

Помагало по данъчно право, второ издание

id s725271
  Продукта вече не се предлага Абонирай се за бюлетина
  Описание
  Учебното помагало е разработено с цел да помогне образователния процес на студентите в специалност „Право“ във висшите училища, както и за други специалности в областта на икономиката и финансите, в чиито учебни планове е включена дисциплината „Данъчно право“. То би представлявало интереси за тези, на които им предстои полагане на държавен изпит по „Публичноправни науки“, докторантски изпит по или кандидатстване за заемане надлъжност в държавната администрация. Помагалото ще бъде полезно и за практикуващи юристи, а и за граждани, тъй като всеки може да бъде засегнат от акт, издаден във връзка с негови данъчни задължения.

  Всяка тема съдържа план, посочване на нормативната уредба, препоръчителна литература, основни понятия, въпроси, тест и казус. Освен това са посочени и актове на Конституционния съд, Върховния административен съд и съдебна практика на административните съдилища. СЪДЪРЖАНИЕ

  Предговор

  1. Данъчно право в правната система на Република България. Предмет, система и от граничения на данъчното право от други правни отрасли. Източници на данъчното право
  2. Данъчни правни норми – същност, строеж, видове. Влизане в действие
  3. Данъчни правни отношения. Понятие, видове. Данъчна правосубектност
  4. Юридически факти. Фактически състави. Понятие, видове
  5. Данъчна система. Обща характеристика. Начини и принципи на данъчно облагане
  6. Понятие за данък. Елементи на данъка. Видове данъци. За тъй наречената „автономия на данъчното право“
  7. Правно положение на данъчната администрация. Структура и организация. Правомощия на органите по приходите
  8. Международно данъчно право. Понятие и източници. Международно данъчно облагане, способи за избягване
  9. Понятие за данъчен процес
  10. Субекти, страни, участници в процеса. Доказателства и доказателствени средства
  11. Данъчно производство. Понятие. Данъчен контрол – понятие, форми на осъществяване – данъчна проверка и данъчна ревизия
  12. Издаване и правна характеристика на ревизионния акт
  13. Фискален контрол
  14. Обжалване на ревизионния акт по административен ред
  15. Обжалване на ревизионния акт по съдебен ред
  16. Касационно производство по АПК
  17. Отмяна на влезли в сила съдебни актове по данъчни дела
  18. Производство по регистрация. Правен режим. Видове регистрация. Правен режим на декларирането. Административно обслужване
  19. Установяване на данъците и задължителните осигурителни вноски
  20. Данъчно изпълнително производство
  21. Производство по налагане на обезпечителни мерки
  22. Разсрочване и отсрочване на данъчни задължения
  23. Гаранции и привилегии при събиране на данъчните вземания. Общи и специални привилегии. Погасяване на данъчните вземания по давност. Прихващане и опрощаване на данъчните вземания. Данъчна амнистия
  24. Производство по установяване на данъчни нарушения и налагане на санкции
  25. Правен режим на облагането на доходите на физическите лица
  26. Правен режим на местните данъци. Видове
  27. Правен режим на данъка върху добавената стойност
  28. Правен режим на акцизите
  29. Правен режим на корпоративното подоходно облагане

  Решения на Конституционния съд и тълкувателни решения на Върховния административен съд

  • Какво пазаруват другите Какво пазаруват другите
  • Какво пазаруват другите Най-продавани продукти
  • Какво пазаруват другите Промоционални продукти

  Свързани продукти