ЧИП (chip) ЗА OKI 9600/9800 - B/C/M/Y - H&B product
CON145OKI_9600