OKI (CON100OKIB_430) Black JRT product
KTLJRTCON100OKIB430