OKI (44574307) Black product
KTLOKICON101OKIB401ZDR