Kyocera (CON100KYOTK360G) Black G and G product
KTLGANDGCON100KYOTK360G