Huawei USB Type-C to 3.5mm product
PROTFHUAWEI6901443200405PROTFHUAWEI6901443200405