HP - /201X/ - Cyan - CF401X product
KTLCON100HPCF401XPR