ЧИП (chip) ЗА OKI C 110/C130/MC160 - B/C/M/Y product
CON145OKI_110