ЧИП (chip) ЗА OKI B 2200/2400 заб.: 2000k product
CON145OKI_B2200