ЧИП (chip) ЗА OKI 8600/8800 - B/C/M/Y - H&B product
CON145OKI_8600