ЧИП (chip) ЗА OKI 5650/5750 - B/C/M/Y - PCP product
CON145OKI_5650P