ЧИП (chip) ЗА OKI 5650/5750 - B/C/M/Y - H&B 2000k product
CON145OKI_5650