ЧИП (chip) ЗА OKI 5600/5700 - B/C/M/Y - H&B product
CON145OKI_5600