Kyocera (CON100KYOTK170G) Black G and G product
KTLGANDGCON100KYOTK170G